tilbake

Arbeidsrett for tillitsvalgte

Tidspunkt
04.09.24 kl 11:00 - 05.09.24 kl 16:00
Påmeldingsfrist
14.06.24
Avmeldingsfrist
01.08.24
Sted
Thon Hotel Opera
Dronning Eufemias gate 4, OSLO
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
17
Påmeldingsfristen for kurset er utløpt

Om arrangementet

Fellesordningen i Unio arrangerer kurset «Innføring i arbeidsrett» for tillitsvalgte, med kursholder Per Helge Mork. 

Kurset vil gi deg grunnleggende kunnskap om arbeidsrett, og vil gjøre deg tryggere i din rolle som tillitsvalgt.

Målgruppen: Erfarne tillitsvalgte i Akademikerforbundet.

Det er begrenset antall plasser, og man får ikke bekreftet en ev. plass før påmeldingsfristen. 

Ved å melde deg på her, samtykker du at deltakerlisten blir delt med de andre medarrangører og hotellet. 

Læringsmål:
Kurset vil gi deg som tillitsvalgt kunnskaper om sentrale arbeidsrettslige emner som tariffavtalesystemet (Kollektiv arbeidsrett) og inngåelse og opphør av arbeidsavtaler (Individuell arbeidsrett). I tillegg til gjennomgang av relevante lov- og avtalebestemmelser, vil kurset også gi en innføring i juridisk teori og arbeidsrettens plass i rettssystemet, samt praktiske eksempler fra domstolsavgjørelser.

Modul 1: Innføring i arbeidsrett
Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha grunnleggende kjennskap til
– generell juss og juridisk metode (rettskildelære/rettsteori)
– hvordan en lov blir til – betydningen av forarbeider
– forholdet mellom norsk og internasjonal rett
– arbeidsrettens plass i det norske rettssystemet, de ulike interesser reglene avspeiler, og
kunne se konkrete bestemmelser i en slik sammenheng
– den rettslige plasseringen av arbeidsgivers styringsrett
– hvordan tvister i arbeidslivet behandles
– domstolenes rolle – betydning av rettspraksis

Modul2: Kollektiv arbeidsrett
Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha grunnleggende kjennskap til
– hva tariffavtaler er, og hva som skiller disse fra andre avtaler
– hvem som kan inngå tariffavtaler – partsbegrepet
– hvordan tariffsystemet er bygget opp
– tariffavtalens virkninger – fredsplikt, ufravikelighet mv.
– forhandlinger, mekling og arbeidskamp
– hvordan rettstvister og interessetvister behandles
– Arbeidsretten

Modul 3: Individuell arbeidsrett
Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha grunnleggende kjennskap til
– de rettsregler som regulerer det individuelle avtaleforhold mellom arbeidstaker og
arbeidsgiver
– reglene for inngåelse av arbeidsavtaler – virkninger og konsekvenser
– reglene for opphør av arbeidsavtaler – oppsigelse/avskjed/suspensjon/permittering